اصول اولیه نگهداری تاسیسات و تجهیزات برودتی

آمار نشان می دهد که بسیاری از صدمات وارده به دستگاه های سردکننده و تجهیزات برودتی به دلیل عدم