برگزاری کلاس آموزشی ابزار شناسی و نقشه خوانی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ در واحد آموزش شرکت انجماد سیستم

برگزاری کلاس آموزشی ابزار شناسی و نقشه خوانی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ در واحد آموزش شرکت انجماد سیستم