برگزاری دوره آموزش نصب و نگهداری انواع یخچال صنعتی و سردخانه با هماهنگی مدیریت آموزش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ۱۳۹۷/۶/۱۸

برگزاری دوره آموزش نصب و نگهداری انواع یخچال صنعتی و سردخانه با هما

هنگی مدیریت آموزش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ۱۳۹۷/۶/۱۸