برگزاری دوره آموزش مبانی تبرید برای مسئولین فنی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۶

برگزاری دوره آموزش مبانی تبرید برای مسئولین فنی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۶