برگزاری دوره آموزش مبانی تبرید برای پرسنل تابلوسازی

دوره آموزش مبانی تبرید به مدت ساعت از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۸لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۱۹در محل
واحد آموزش شرکت انجماد سیستم غرب تهران برای پرسنل واحد تابلو سازی برگزار شد و
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶آزمون پایان دوره از شرکت کنندگان به عمل آمد.